Tag Archive: มทร.ธัญบุรี

พ.ย.
13

โครงการติวฟรีพิชิต TCAS 2019

poster-1

ติววิชาคณิตฯ และ อังกฤษโดยติวเตอรชั้นนำ ยกระดับผลคะแนน ONET 9 วิชาสามัญ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม มทธ.ธัญบุรี รับสมัครจำกัด (1,500 ที่นั่ง) 1 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2561 ผ่านทาง www.tcas.rmutt.ac.th (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) แจกฟรี เอกสารประกอบ กระเป๋า และอาหารกลางวัน กับ ผู้ที่ลงทะเบียนทุกท่าน Share

ม.ค.
26

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

20180126sci_115

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.สุกาญจน์ รันตนเลิศนุสรณ์ และนางสาวอภิลักษณา คชรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายชุมชนบึงบา และชุมชนใกล้เคียง ในการนี้ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/58789 Share

พ.ย.
16

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 พ.ย. 60

20171116GraduationSci_04

  ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 พ.ย. 60 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56769 Share

มี.ค.
17

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560

20170317GraduationSci_14

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 Share

ก.ย.
26

ประชุมสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

sci20140926_12

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพการประชุมเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24259 Share

ก.ย.
18

พิธีลงนามความร่วมมือด้านสหกิจศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท ไซเอ็นซ์ เมจิก โกรว์ จำกัด

coopi20140918_19

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และคุณเทเวศน์ คมใส กรรมการผู้จัดการบริษัท ไซเอ็นซ์ เมจิก โกรว์  จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24024 Share

ก.ย.
15

การประชุมหารือปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

sci20140912_02

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการประชุมเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23828 Share

ก.ค.
29

คณะกรรมการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของ มทร.ธัญบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2

20140728

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารของมทร.ธัญบุรี และ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของมทร.ธัญบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเะกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22539 Share

เม.ย.
24

มทร.วิจัยการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพ (Environmentally Friendly Paper Making Process)

banner_s24-04-56_2

ผศ.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คิดค้นการผลิตกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าด้วยวิธีชีวภาพ ที่สามารถเก็บไว้ได้นานโดยกระดาษไม่เหลืองและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการผลิตกระดาษในเชิงหัตกรรมจะใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต คือใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการแช่และต้มเยื่อกระดาษ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษ สารเคมีทั้งสองตัวนี้จะเป็นตัวทำให้กระดาษที่ได้ขาวสว่าง เนื่องจากเกิดการทำปฏิกิริยากับลิกนิน ทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อกระดาษลดลง แต่การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ถึงแม้จะทำให้ปริมาณลิกนินในเยื่อลดลง ในทางกลับกันผลผลิตเยื่อที่ได้ก็จะมีค่าลดลงเช่นกัน นอกจากนั้นเมื่อสิ้นสุดกระบวนการต้มเยื่อ น้ำทิ้งที่ได้จะมีส่วนประกอบของโซเดียมที่อยู่ในรูปเกลือต่างๆ สารประกอบคาร์โบไฮเดรต และลิกนิน สารต่างๆเหล่านี้เมื่อถูกปล่อยลงในน้ำทิ้งก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษก็เป็นแต่เพียงการทำให้ลิกนินก่อให้เกิดสีแตกตัวเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการกำจัดลิกนิน เจ้าตัวลิกนินนี้เอง ที่จะทำให้กระดาษกลับเป็นสีเหลืองได้โดยง่าย นอกจากนี้การผลิตกระดาษด้วยวิธีการทางเคมีจากโซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีผลต่อคุณภาพของกระดาษที่ได้มีความแข็งกระด้าง หยาบและไม่เรียบ Share

เม.ย.
24

คอลัมน์ เด็กมอ ขอแจม: เรียนรู้…สหกิจศึกษาที่ ไต้หวัน

banner_s24-04-56_1

นายสุพจน์ กรดเต็ม ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับพี่ๆ ทีมงาน และเพื่อนๆ ทุกคน ผมชื่อ “แบงค์” นายสุพจน์ กรดเต็ม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา นายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี นับย้อนหลังเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว ผมมีโอกาสได้เดินทางไปสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University of Science and Technology ประเทศ Taiwan 3 เดือนที่ผมได้ใช้ชีวิตที่นี่ มันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่ามากเลยครับ ผมขอโอกาสในพื้นที่คอลัมน์มาแชร์ประสบการณ์ตรงที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสจริงๆ …

Continue reading »

Older posts «