Tag Archive: มอบตัวเป็นศิษย์

มิ.ย.
28

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562

20190627sci

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79927 Share

ส.ค.
03

พิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบตัวเป็นศิษย์นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

20160802sci

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบตัวเป็นศิษย์ “ตุ้มโฮมยามแพง แน่นแฟ้นผูกเสี่ยว” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณาจารย์ทุกสาขาวิชาร่วมกันผูกข้อมือนักศึกษาใหม่ โดยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39817 Share

ส.ค.
21

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci20140821_66

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่เกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยที่มีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23158 Share