Tag Archive: รอบที่ 1

ม.ค.
10

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

TCAS1-2019-01-10

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค 19109000072 วท.บ. คณิตศาสตร์ ปกติ 19109000073 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ 19109000074 วท.บ. สถิติประยุกต์ ปกติ 19109000075 วท.บ. เคมี ปกติ 19109000076 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ 19109000077 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ 19109000078 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ปกติ   Share

ม.ค.
05

การสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190105TCAS1

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72766 Share