Tag Archive: ระดับบัณฑิตศึกษา

ส.ค.
14

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

มิ.ย.
24

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 /2562

20190622Master's degree_67

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2662 ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79227 Share

พ.ค.
01

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190501Grad

Share

ส.ค.
22

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

sci20140822_05

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23346 Share

ส.ค.
20

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

20140820Master

Share

มิ.ย.
27

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

banner_sci24-06-55

งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม SC1306  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13526 Share