Tag Archive: รับสมัคร

เม.ย.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

jobsci20190402

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ  วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา เพศชาย/เพศหญิง หากแป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความรู้สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ถ้ามีประสบการณ์ด้านการจัดทำเว็บไซต์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร สำเนาหลักฐานการศึกษา     3  ฉบับ …

Continue reading »

ก.ย.
05

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

Jobbio2018

Share

ส.ค.
07

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jobsci20180807

Share

พ.ค.
09

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี

20180509chem

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๙ จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมควรตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ๑. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ๓. มีประสบการณ์ในการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ตามกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ Share

ธ.ค.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง

job2017-640

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้   Share