Tag Archive: รับสมัครงาน

ก.ค.
10

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

audio-job-iconSMALL

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1.  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า  อุตสาหการ หรือใกล้เคียง  จำนวน 1 อัตรา 2.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3.  มีความละเอียดรอบคอบ 4.  มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 5.  มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 6.  ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 1.  สำเนาหลักฐานการศึกษา  2  ฉบับ 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  2  ฉบับ 3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน …

Continue reading »

มี.ค.
19

รับสมัครงาน บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

banner_sci19-3

บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตเวชภัณฑ์และสารผสมล่วงหน้าสำหรับสัตว์ ในเครือเวทโปรดักส์ กรุ๊ป ต้องการบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม Share

มี.ค.
06

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

banner_sci3-6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาชีววิทยา     Share

ก.พ.
07

บริษัท ดังภูมิ จำกัด รับสมัครงาน

dungphum

คณะกรรมการการรับสมัครงานของบริษัท ดังภูมิ จำกัด ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่กำลังจะจบการศึกษาปีการศึกษา 2555 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555  ณ  ห้องประชุม SC1306  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10752 Share

ม.ค.
04

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

sci_job

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม Share