Tag Archive: รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

มี.ค.
06

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

jobsci20180306

Share

ส.ค.
02

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

jobsci20160802

Share

ก.ค.
05

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

jobsci20160705

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง          นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (ภาควิชาเคมี) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน      18,000  บาท Share

พ.ค.
02

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

20160502chem

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง          นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ (ภาควิชาเคมี) จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน      18,000  บาท Share

เม.ย.
26

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

jobsci04-2016

Share

มี.ค.
17

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

jobsci2016

Share

ม.ค.
29

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

jobsci

ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา วุฒิ  ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ วุฒิ  ปวส. ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า Share

ม.ค.
28

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Share

ต.ค.
04

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

20150623

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Share

ส.ค.
19

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี …

Continue reading »

Older posts «