Tag Archive: ลงนามความร่วมมือ

ก.ค.
04

พิธีลงนามความร่วมมือกับ CHIKITSAK SAMUHA’S Patkar-Varde College

20180704MOU_77

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับ Prof. Dr. G.V.Pandit Prof. Dr Mala Kharkar จาก S.S. & L.S. Patkar College of Arts & Science , and V.P. Varde College of Commerce & Economics ประเทศอินเดีย ในพิธีลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เรื่องการทำงานวิจัยร่วมกัน และการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้กับนักศึกษาจำนวน 2 ทุน ผ่านทางช่องทางรัฐบาลอินเดีย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม …

Continue reading »

มิ.ย.
08

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

20180608STEM_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทย์สร้างคน” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66461 Share

มี.ค.
27

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก

MOU-Coopsci2018

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 โดยงานนี้ได้มีรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีและผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี …

Continue reading »

มิ.ย.
29

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานแถลงข่าว โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ”

20170629sci

  ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและร่วมแถลงข่าวพร้อมคณะผู้วิจัยภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52512 Share

ก.ค.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย

uii20140722_15

ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางคณะฯ ได้มีความร่วมมือ กับ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia (UII) ประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการนี้ทาง UII ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 3 คน มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ …

Continue reading »

ก.ค.
09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับ National Food Research Institute (NFRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับNational Food Research Institute (NFRI) และ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

MOU20140623

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ National Food Research Institute (NFRI) และ ลงนามความร่วมมือกับ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยและหาแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกันต่อในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ National Food Research Institute (NFRI), Kobe University ศูนย์ซินโครตรอน ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ได้นิเทศนักศึกษาปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำวิจัยอยู่ที่ …

Continue reading »

ก.ค.
02

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มทร.ธัญบุรี และ บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด

coopsci_19

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ นายสมชาย กิติภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย นักศึกษา และ บริษัท เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องรัตตอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพพิธีลงนามความร่วมมือเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6230 Share