Tag Archive: ลูกจ้างชั่วคราว

เม.ย.
29

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

29-04-62sci

Share

เม.ย.
02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

jobsci20190402

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฎิบัติการ  วุฒิปริญญาตรี  จำนวน  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  อัตรา เพศชาย/เพศหญิง หากแป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความรู้สามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งซอฟแวร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ถ้ามีประสบการณ์ด้านการจัดทำเว็บไซต์และออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีปฏิภาณไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร สำเนาหลักฐานการศึกษา     3  ฉบับ …

Continue reading »

ส.ค.
30

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

20180830SD

ขอให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  มารายงานตัวและปฏิบัติราชการใน วันจันทร์ที่  3 กันยายน  2561  เวลา  08.30  – 12.00  น.  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ Share

ธ.ค.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง

job2017-640

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน  1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท   ดังนี้   Share

ธ.ค.
21

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง

20151221

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ————————————————- ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานห้องปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ดังนี้ Share

ก.ค.
18

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

20140718

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Share

ก.ย.
01

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

doc_sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- ราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา Share