Tag Archive: วัฒนธรรม

ส.ค.
01

การจัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน

20180801NPUST_66

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการการจัดทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว ของฝากจากไทยสู่ไต้หวัน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนักศึกษา National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐไต้หวัน เพื่อถ่ายทอดความรู้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรไทยและวิธีการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมการใช้สมุนไพรไทยในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67864 Share

พ.ค.
02

โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

20180502sci_18

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดแรงบันดาลใจในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก่อให้เกิดค่านิยมสังคมวัฒนธรรมการแบ่งปัน หรือ จิตสาธารณะ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64337 Share

มี.ค.
28

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20180328sci_22

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี คุณธนากร พละชัย ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ัองถิ่น” และอาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรปฏิบัติการหัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียนต้อนแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63271 Share