Tag Archive: วัดไผ่ดำ

ต.ค.
26

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนแบบ STEM

20181125STEM_11

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม หรือ วัดไผ่ดำ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นทรงเยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา  และทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่าง ๆ ซึ่งใช้กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ เน้นให้สามเณรนักเรียน เรียนรู้แบบ STEM โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นพี่เลี้ยงในการถวายความรู้ให้กับสามเณร นำโดย ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71112 Share

ก.ย.
14

พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”

20180914sci_07

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานบอร์ด KidBright และการใช้งาน NETPIE Platform”ภายใต้โครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน “Coding at School Project”โดยมีนายวิรัช โหตระไวศยะรองอธิการบดีผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมในพิธีปิดในครั้งนี้ ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69641 Share

พ.ค.
21

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา

20170520stem

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการสะเต็มศึกษา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบรี เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตลอดจนยกระดับคุณภาพของนักเรียนในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนวัดไผ่ดำ แผนกสามัญศึกษา และ โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “Introduction to Engineering” และ “Engineering Conceptual Design” ดร.จุฬาลักษณ์ …

Continue reading »