Tag Archive: วางแผนธุรกิจ

ม.ค.
26

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

20190126stat

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST1901 และ ST1906 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74599 Share