Tag Archive: วิจัย

ก.พ.
11

โครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190211KM_15

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 1 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการวิจัย และกลุ่มการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม 2 คือการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76635 Share

ม.ค.
03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Professor Dr. Thierry Lefevre ประธานมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD)

20190103CEERDSCI_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Thierry Lefevre ประธานมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) พร้อมคณะ และได้มีการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงในการทำวิจัยร่วมระหว่าง มูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (CEERD) กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72719 Share

มี.ค.
23

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180323Comsci_21

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้งาน “Computer Science Show Case 2018 ” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมกับโครงการสร้างแรงบันดาลใจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “START UP RMUTT” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ รป 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62854 Share

ก.ค.
09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับ National Food Research Institute (NFRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับNational Food Research Institute (NFRI) และ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

MOU20140623

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ National Food Research Institute (NFRI) และ ลงนามความร่วมมือกับ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยและหาแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกันต่อในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ National Food Research Institute (NFRI), Kobe University ศูนย์ซินโครตรอน ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ได้นิเทศนักศึกษาปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำวิจัยอยู่ที่ …

Continue reading »