Tag Archive: วิทยาการคอมพิวเตอร์

มี.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT)

20190315comsci_125

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Knowledge Sharing by Computer Science @RMUTT) ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “BIG DATA การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่” โดย ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุข อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และอาจารย์สุรสิทธิ์ จรัสเพ็ชร์ อาจารย์พิเศษด้านการจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน หัวข้อ “GAME DESIGN TECHNIQUE: DEPTH VS COMPLEXITY” โดยอาจารย์สรวิชญ์ โมกขาว อาจารย์โครงการปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ …

Continue reading »

ธ.ค.
04

บริษัท CDG เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน

20181204comsci_25

บริษัท CDG ในเครือ CDG Group เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษาเข้าทำงานและปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงาน กับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ของทั้งสองหน่วยงาน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72234 Share

มี.ค.
30

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรม “การจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อการวางแผนทางการเงิน”

20150328khokkham_28

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 5 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ  โครงการย่อย : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จัดอบรม “การจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อการวางแผนทางการเงิน”  โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก และคณาจารย์สาขาวิชาฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา หมู่ 3 ตำบลโคกขาม …

Continue reading »

ก.ย.
20

โครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์”

sci_46

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ในสาขาวิชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากสถานประกอบการ จึงได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และประสบการณ์จากศิษย์เก่า ในหัวข้อ “เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์” จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10042 Share