Tag Archive: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส.ค.
03

โครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ

20190801Food_83

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายด้านเกษตรอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบยุทธศาสตร์ชาติ ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ตรี วาทกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม บรรยายเรื่อง “การยกระดับและการพัฒนาสินค้าเกษตรอาหารด้วยนวัตกรรม” และ ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านเกษตรอาหารร่วมภาคเอกชน” เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84726 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.ลลิตา …

Continue reading »

ธ.ค.
13

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก)

20181213coopsci_10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก) โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ ประเภทนานาชาติ และประเภทนวัตกรรม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องเรียน ชั้น 3 และ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72366 Share

เม.ย.
20

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

20170419stem_118

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ โดยมีการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการเรียนรู้แบบ STEAM กับการบูรณาการด้านศิลปะ” โดย คุณพลากร ธนะชัย รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”โดย อาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48296 Share

ต.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

sci20141013_26

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย และการเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Seoul Women’s University และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริษัท ซัมซุง ดีไลท์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24327   Share

ก.ย.
12

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม

coopsci20140913_03

การประกวดผลงาน โครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/นวัตกรรม เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557  เวลา 09.00- 12.00 น. ณ ห้อง  SC 1306  โดยมีคณะกรรมการตัดสินจากภาควิชา/สาขาวิชาจำนวน 12 คน  และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 กลุ่ม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23785 ผลการประกวดโครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สังคม/วิศวกรรมศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ สรุปประเภทที่ส่งเข้าประกวด : วิศวกรรมศาสตร์ฯ กลุ่มที่ ชื่อ-สกุล สาขา หัวข้อ 1 นายศักรภพน์ เขื่องสตุ่ง ฟิสิกส์ การพัฒนาไดโอดแบบ  UNI polar …

Continue reading »

ก.ค.
09

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับ National Food Research Institute (NFRI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีลงนามความร่วมมือกับNational Food Research Institute (NFRI) และ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น

MOU20140623

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านวิชาการและวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ National Food Research Institute (NFRI) และ ลงนามความร่วมมือกับ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านงานวิจัยและหาแนวทางในการทำงานวิจัยร่วมกันต่อในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และได้ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ National Food Research Institute (NFRI), Kobe University ศูนย์ซินโครตรอน ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ได้นิเทศนักศึกษาปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำวิจัยอยู่ที่ …

Continue reading »