Tag Archive: ศิษย์เก่า

พ.ค.
25

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ISOIEC 17025-2017

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งใบสมัครที่ ydao4@hotmail.com ผู้ประสานงาน คุณตรีดาว  02-5494168 Share

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

20161106physics_04

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42822 Share

ก.ค.
05

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชัน ภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015

MEGA2015-2

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และนายธนบูรณ์ เกตุวงศ์วิริยะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เช่นเดียวกัน ร่วมกันพัฒนา “ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า” และเข้าร่วมนำเสนอผลงานในโครงการประกวดผลงานการพัฒนา นวัตกรรมโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 รอบสุดท้าย (MEGA2015 : Mobile Enterprise d-Government Award 2015) โดยผลงาน “ระบบแจ้งเตือนหมอกควันไฟป่า” จาก อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ และ ศิษย์เก่า นายธนบูรณ์ …

Continue reading »

ก.ย.
20

โครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์”

sci_46

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ในสาขาวิชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากสถานประกอบการ จึงได้จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ และประสบการณ์จากศิษย์เก่า ในหัวข้อ “เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ สนับสนุนศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์” จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10042 Share