Tag Archive: ศึกษาความหลากหลาย

ก.พ.
25

โครงการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเลและสาหร่ายขนาดเล็ก

20180225Bio_23

สาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดโครงการศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเลและสาหร่ายขนาดเล็ก จัดโครงการโดย ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ไปศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสาหร่าย ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือและหาดนางรำ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62050 Share

ก.ย.
15

โครงการศึกษาสาหร่ายทะเลแบบบูรณาการ

algae20140906_16

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน รายวิชา 09-312-365 สาหร่ายวิทยา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 จึงจัดทำโครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล โดยนำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาความหลากหลาย นิเวศวิทยา การเก็บตัวอย่าง และการทำ herbarium sheet ของสาหร่ายทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี, บรรจงฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และหาดนางรำ หาดนางรอง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษานิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล การเก็บตัวอย่าง และการเก็บรักษา ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภาพข่าวจาก …

Continue reading »