Tag Archive: ศึกษาดูงาน

ก.ย.
26

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20180926IT_08

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาฯ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70664 Share

ก.ค.
18

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University

20180718chem_51

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและการศึกษาดูงานของคณาจารย์จากภาควิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ National Pingtung University เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/67820 Share

มี.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

20180323sci_110

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ในการศึกษาดูงานและรับฟังแนวทางและวิธีการจัดการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเพื่ออนาคตในการศึกษาต่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62934 Share

มี.ค.
05

สาขาชีววิทยาศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและการขยายพันธุ์ปลานิล

20180305Bio_07

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 อาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4 รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์และการขยายพันธุ์ปลานิล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61780 Share

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเคมี ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

20180226Chem_10

ภาควิชาเคมี ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพทางเคมี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเคมี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแก้ว ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ระห่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61952 Share

ก.พ.
15

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

20180215Bio

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐไต้หวัน และคณาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผงชูรส  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60766 Share

ก.พ.
09

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเบียร์

20180209Bio_26

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข และ ดร.อารณี โชติโก ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเบียร์ ระดับอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท คอสมอสบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59920 Share

เม.ย.
26

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170426STEM

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49019 Share

พ.ย.
01

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

20161101physics_21

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล และ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ เป็นผู้ประสานงานและดูแลนักศึกษาในการเข้าเยี่ยมชม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42928 Share

พ.ย.
26

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20141116sci_37

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อปรึกษาหารือดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ี 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24794 Share

Older posts «