Tag Archive: สถานประกอบการ

มี.ค.
31

โครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต”

20180330stat_121

  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฎฐ บุญด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติ บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติสำหรับงานทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และได้รับเกียรติจากคุณสถิตย์ พันแสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติเพื่อการปฎิบัติงาน” คุณอรรถวัฒน์ คำชื่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระบบข้อมูลบุคคล บริษัท รีเทลลิงค์ จำกัด คุณสุรเชษฐ ทองโฉม เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด คุณคณิตา สุดจิตร์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนความสัมพันธ์ลูกค้า กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร …

Continue reading »

มี.ค.
11

โครงการ “การพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย”

20180310Bio_09

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาทักษะการทำงานในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62805 Share