Tag Archive: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว)

พ.ย.
16

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

20181116วว_77

ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) และ คุณธนินท์รัฐ วรโชติปวรภาคิน ผู้ประกอบการ บริษัท ภูมิภาคินณ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือกับ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาฟิสิกส์ หัวหน้าภาคเคมี หัวหน้างานสหกิจศึกษา และคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ซึ่งได้พูดคุยกันเกี่ยวกับ โครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ซึ่งจะดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 โดย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

มี.ค.
27

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก

MOU-Coopsci2018

มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ได้เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำโดย นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3 โดยงานนี้ได้มีรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณบดีและผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมด้วย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี …

Continue reading »

พ.ค.
25

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2555

sci

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม และอาจารย์ประภาส ทองรัก นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว) และโรงพยาบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 Share