Tag Archive: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มี.ค.
16

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170315sci_02

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการเยี่ยมชม และหารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมตัวอย่างผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/46661 Share

พ.ย.
26

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20141116sci_37

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อปรึกษาหารือดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ี 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24794 Share

ก.ค.
29

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

sci20140728_40

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์อุปการ จีระพันธุ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนเชิงวิจัยภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22561 Share