Tag Archive: สภาการพยาบาล

มี.ค.
29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180329sci_58

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ของคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล และคณะผู้บริหารจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันและเยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา สาขาวิชาชีววิทยา ในโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63323 Share