Tag Archive: สมรรถนะ

มิ.ย.
06

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี

20180606chem_03

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66276 Share

มิ.ย.
05

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี

20180605chem_11

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66089 Share

เม.ย.
07

กิจกรรมทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20180407IT_22

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 3 และ 7 เมษายน 2561 ณ ห้อง ST- 1801 (ทฤษฎี) และ ST -1809 (ปฏิบัติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  www.sci.rmutt.ac.th/photo/63833 Share