Tag Archive: สมัครงาน

มี.ค.
14

บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด เข้ารับสมัครงานโปรแกรมเมอร์

20190314IT_19

บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด เข้าแนะนำตำแหน่งงานของบริษัทและรับสมัครโปรแกรมเมอร์จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75433 Share

ส.ค.
07

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

jobsci20180807

Share

มี.ค.
28

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

jobsci-chem20180328

Share

มิ.ย.
23

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

20150623

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน กลุ่มงาน    บริการ     ตำแหน่ง    …

Continue reading »

ก.ค.
10

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

audio-job-iconSMALL

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1.  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า  อุตสาหการ หรือใกล้เคียง  จำนวน 1 อัตรา 2.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3.  มีความละเอียดรอบคอบ 4.  มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 5.  มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 6.  ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 1.  สำเนาหลักฐานการศึกษา  2  ฉบับ 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  2  ฉบับ 3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน …

Continue reading »

ก.ค.
14

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Share