Tag Archive: สวทช.

มี.ค.
25

การประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation)”

20190325NAC2019_14

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “NAC2019” ประชุมวิชาการประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (25 มีนาคม 2562) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2562 (NSTDA Annual Conference: NAC2019) ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Moving Towards Thailand’s Future Economy with …

Continue reading »

พ.ย.
02

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา

20181101FABLAB

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Fabrication Lab สำหรับครูแกนนำในสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม โดยมี ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบีบี 205 (ชั้น 2) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากำลังคนด้าน SME และเป็นการยกระดับศักยภาพครูแกนนำ และวิศวกรผู้ช่วยสำหรับสถานศึกษาเครือข่าย จำนวน 45 คน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70708 Share

มิ.ย.
08

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม

20180608STEM_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้นโยบายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “วิทย์สร้างคน” เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66461 Share

มี.ค.
01

สวทช.เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย “ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2555″

ResearchChairGrant

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ “ทุนวิจัยแกนนำ ประจำปี 2555″ จำนวน 20 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท  และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์  นักวิจัยแกนนำ ให้กับวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานวิจัย อันจะนำไปสู่การยื่นจดสิทธิบัตร การผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่มีศักยภาพต่อการแก้ปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นแกนหลักในการผลิตบุคลากรวิจัยสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เม.ย. 2555 คลิกเพื่ออ่านนรายละเอียดเพิ่มเติม Share