Tag Archive: สอบสมรรถนะ

มี.ค.
12

สอบสมรรถนะ สาขาวิชาชีววิทยา

20190312bio

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ทางสาขาวิชาชีววิทยา ได้จัดสอบสมรรถนะ หรือเทคนิคด้านปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหารให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้อง ST 1506 ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75613 Share