Tag Archive: สะเต็มศึกษา

มิ.ย.
08

การนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในงานวิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน วิทย์เสริมแกร่ง ของสวทช.

20180608STEM_10

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมผลงานวิชาการระดับชาติของตัวแทนนักศึกษาสะเต็มศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการนำเสนอผลงานต้นแบบต่อ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวิทย์สร้างคน วิทย์ช่วยคน วิทย์เสริมแกร่ง ของสวทช. ​จำนวน​ 2 ผลงาน คือเครื่องแยกขยะ และระบบควบคุมตู้ยา โดยมี ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และนายพลวัฒน์ จินตนาภรณ์เป็นที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66442 Share