Tag Archive: สัมภาษณ์

มิ.ย.
18

รายการชัวร์ก่อนแชร์ เข้าถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวศ

Sure&sharing

Share

ม.ค.
29

บริษัท สยามชานิการีพิตติ้งส์ จำกัด เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา

2019029coopsci_03

นางสาวสุนทรพักตร์ อภิรักษ์เสนา ผู้จัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ และทีมงานจากบริษัท สยามซานิทารีพิตติ้งส์ จำกัด ในเครือ SCG จังหวัดปทุมธานี เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74395 Share

ม.ค.
10

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1 PORTFOLIO ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับ วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า

TCAS1-2019-01-10

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสสาขา ชื่อย่อปริญญา สาขาวิชา ภาค 19109000072 วท.บ. คณิตศาสตร์ ปกติ 19109000073 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ปกติ 19109000074 วท.บ. สถิติประยุกต์ ปกติ 19109000075 วท.บ. เคมี ปกติ 19109000076 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปกติ 19109000077 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปกติ 19109000078 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ปกติ   Share

ส.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

20180804sci_29

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 1101, ห้อง ST-1 1109, ห้อง ST-1 304, ห้องประชุม ST-1 306, ห้อง ST-1 307, ห้อง ST-1 308 และ ห้อง ST-1 310 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68057 …

Continue reading »