Tag Archive: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20190718Math_38

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กอบกุล ปราบประชา ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู ดร.อัมริสา จันทนะศิริ ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ์ และ ดร.รสริน เจิมไธสง มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81582 Share

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20190620sarstat

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และอาจารย์สมสมัย เจริญสุข กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79196 Share

มิ.ย.
21

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20190620sarmath

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79075 Share

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20181010coopmath_10

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70131 Share

มิ.ย.
13

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

201806013math_37

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66469 Share

ส.ค.
03

โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

20150804sci_55

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558  ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 30% ของคะแนนสอบเข้า ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึกสีเขียว 13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29741 Share

พ.ย.
12

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

20141111Math_11

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24475 Share

ส.ค.
15

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

sci20140814-2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ ขอบข่ายของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการของคณะฯ และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/ Share

ส.ค.
13

โครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

sci20140801_15

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557  ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  สำหรับนักศึกษาที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 30% ของคะแนนสอบเข้า ระหว่างวันที่ 1 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึกสีเขียว 13 ชั้น) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22818 Share