Tag Archive: สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษาศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไวน์ระดับอุตสาหกรรม

ส.ค.
20

สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษาศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไวน์ระดับอุตสาหกรรม

20170820Bio_14

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 65 คน อาจารย์ จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไวน์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพชั้นสูงและการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท พีบี วัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ จำกัด จ.นครราชสีมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53590 Share