Tag Archive: สาขาวิชาฟิสิกส์

ม.ค.
05

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์

20190105Physics_04

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านฟิสิกส์ประยุกต์ การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในสถานประกอบการ ประจำภาคการศึกษา 2/2561 ในวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72846 Share

พ.ค.
30

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์

20180530Physics_24

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/65560 Share

มี.ค.
10

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานสาขาวิชาฟิสิกส์

20180310physics_03

งานสหกิจศึกษาร่วมกับสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและฝึกงานของสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 701 และ ST-1 715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62224 Share

ก.พ.
11

โครงการศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

20180211physics_05

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 09413352 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ ตลอดจนนำไปใช้ในรายวิชาชีพ และการประกอบอาชีพต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60100 Share

มี.ค.
13

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ ที่เข้ารับรางวัลทุนช่วยเหลือการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170310naris_07-1

Share

พ.ย.
07

โครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาฟิสิกส์

20161106physics_04

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง ST-1715 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42822 Share

พ.ย.
01

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

20161101physics_21

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล และ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ เป็นผู้ประสานงานและดูแลนักศึกษาในการเข้าเยี่ยมชม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42928 Share

ส.ค.
18

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และความรู้เรื่องดาราศาสตร์

20150814physic_11

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดบรรยายเรื่อง วิธีการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และการปฏิิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล และ อ.ชนกนันท์ บางเลี้ยง เป็นวิทยากร และการบรรยายความรู้เรื่องดาราศาสตร์ และการปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจท้องฟ้าจากความรู้ทางดาราศาสตร์ โดยอาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ เป็นวิทยากร ในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนหมู่ 7 บึงกาสาม จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที 14สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ คลอง 9 ต.บึงกาสาม …

Continue reading »

พ.ย.
17

โครงการเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์

20141116_05

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์การเรียนชุมชนพรธิสาร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รูปภาพข่าวจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24713 Share

ก.ย.
24

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

physic20140924_10

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24170 Share

Older posts «