Tag Archive: สาขาวิชาฟิสิกส์

พ.ย.
17

โครงการเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์

20141116_05

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์การเรียนชุมชนพรธิสาร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รูปภาพข่าวจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24713 Share

ก.ย.
24

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

physic20140924_10

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พบนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อพูดคุยแนะนำข้อมูลคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24170 Share

ก.ย.
01

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา

Physic20140829_03

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา เพื่อให้ได้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกาาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้ารากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์” และ ดร.อนวรรตน์ เกตุคง นักวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม SC 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23465 Share

ส.ค.
15

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

sci20140814-2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ ขอบข่ายของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการของคณะฯ และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/ Share

ม.ค.
28

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์

2014-01-25-sci_02

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556 สาขาวิชาฟิสิกส์ หัวข้อ ประสบการณ์ของการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ และการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ โดยมีรุ่นพี่สาขาวิชาฟิสิกส์ นางสาวสุนทรี นาคแท้ เป็นผู้มาให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18614 Share

มิ.ย.
21

สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษาดูงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

sci_2013_June_21-3

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี พานักศึกษาร่วมดูงานวันเปิดบ้านมาตรวิทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5997 Share

» Newer posts