Tag Archive: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ต.ค.
11

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181011comsci_11

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1311 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70537 Share

ก.พ.
24

การแข่งขันกีฬา “C-EYBOARD GAMES ครั้งที่ 1″

20180224comsci_44

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันกีฬา “C-EYBOARD GAMES ครั้งที่ 1″ โดยมี อาจารย์คงเทพ บุญมี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานปาล์ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61660 Share

ม.ค.
25

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำเสนอการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สมองกลด้วยโมเดล Gundam Unicorn

20180125comsci_05

ร้าน​ ARKADIA (A.K.D Gundam) ได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำโปรเจ็ค​เกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สมองกลด้วยโมเดล Gundam Unicorn เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้อง STEM EDUCATION อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59351 Share

ต.ค.
20

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

20171020comsci

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี ของสาขาฯ จำนวน 80 ราย และอาจารย์ จำนวน 5 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ภาพบรรยากาศเพ่ิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55904 Share

พ.ค.
06

สัมมนาวิชาการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20170505comsci

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “How to Security HACKER” วิทยากรโดย คุณ Nop Phoomthaisong (MayaSeven) และหัวข้อ “Internet of Thing” โดยมีวิทยากรคือ คุณชวัลวิทย์ พูลศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมทางไกล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50126 Share

เม.ย.
10

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาเดินทางไปดูงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20170409sci_15

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเดินทางไปดูงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ : โครงการย่อย “สร้างแรงบันดาลใจนักวิทยาการสารสนเทศ” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48031 Share

ส.ค.
08

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

20160806comsci_23

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กล่าวต้อนรับและบรรยายร่วมกับ อ.คงเทพ บุญมี และได้รับเกียรติจาก ดร.วัลภัช แก้วอำไพ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บ.เฟรเกรนท์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด บรรยาย หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายไอทีในอนาคต” และการสอบเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39437 Share

ก.ค.
07

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน

20160705comsci_27

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีุ้ที่ 4 โดยจัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จรรยาบรรณวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลิกภาพ และการเขียน RESUME เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง ST 1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ให้เกียรติเป็นประธาน cr:ภาพโดย อ.ประภาส ทองรัก ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38377 Share

พ.ค.
17

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

20160516comsci

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้รูปแบบและการบริหารจัดการศูนย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36930 Share

เม.ย.
22

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ

20150418coop_04

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงเกียรติคือ Prof.Dr.Phan Minh Dung จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ Editorial Board ของ Associate Editor of the Artificial Intelligence Journal, Member of Editorial Board of the Argument & Computation Journal และ Advisor to Editorial Board of the Theory and Practice of …

Continue reading »

Older posts «