Tag Archive: สาขาวิชาสถิติประยุกต์

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20190528stat_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี นางสาวณัฏฐ์ บุญด้วง จากบริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายเกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77149   Share

มี.ค.
31

โครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต”

20180330stat_121

  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฎฐ บุญด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติ บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติสำหรับงานทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และได้รับเกียรติจากคุณสถิตย์ พันแสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติเพื่อการปฎิบัติงาน” คุณอรรถวัฒน์ คำชื่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระบบข้อมูลบุคคล บริษัท รีเทลลิงค์ จำกัด คุณสุรเชษฐ ทองโฉม เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด คุณคณิตา สุดจิตร์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนความสัมพันธ์ลูกค้า กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร …

Continue reading »

มี.ค.
06

ทำบุญสาขาวิชาสถิติประยุกต์

20180306stat_03

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมทำบุญประจำสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 9 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61459 Share

เม.ย.
24

โครงการอบรมเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย”

20170424stat_03

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย” ให้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ โดยมีอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST-1 912 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48936 Share

พ.ย.
09

แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนกบินทร์วิทยา

20161109stat_20

คณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาให้กับโรงเรียนกบินทร์วิทยา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43054 Share

ก.ย.
04

“Stat : Sci : Rmutt” Meeting Statistic 2014

stat20140903_49

นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย่ี จัดงาน “stat : sci : rmutt”  meeting statistic 2014 โดยมีอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมงานในครั้งด้วย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23561 Share

ส.ค.
15

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557

sci20140814-2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ ขอบข่ายของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการของคณะฯ และเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นักศึกษา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาบงกช ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/ Share

ก.ค.
05

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

sci_17

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ sc1912 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6368 Share

ก.พ.
21

โครงการ “สวดมนต์ของสาขาวิชาสถิติประยุกต์”

sci_06

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดโครงการ “สวดมนต์ของสาขาวิชาสถิติประยุกต์” โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา (2) เพื่อให้นักศึกษาได้รู้ถึงหน้าที่ของชาวพุทธ (3) เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษาในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดขึ้นทุกวันศุกร์ เวลา 16.00 – 17.00 น. ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11072 Share