Tag Archive: สายสนับสนุน

พ.ค.
01

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

20180501sci_25

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64498 Share

เม.ย.
21

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180420sci_63

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด และได้นำบุคลากรสายสนับสนุนเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการทำงานและการบริหารจัดการของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยบุคลากรได้เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และดูงานภายในสำนักงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มงานที่ปฏิบัติิ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพบรรยากาสเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63950 Share

มิ.ย.
27

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นกล้าความดี ด้วยจิตอาสา

coral20160701

Share