Tag Archive: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ม.ค.
30

สาขาสถิติประยุกต์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

20190130stat_05

สาขาสถิติประยุกต์เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 30 มกราคม 2562 ขอบคุณภาพจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74588 Share