Tag Archive: สโมสรนักศึกษา

พ.ค.
27

การประชุมประจำเดือนพฤษภาของสโมสรนักศึกษาและประธานภาควิชา/สาขาวิชา

20190527SD_13

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และประธานภาควิชา/สาขาวิชา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เรื่องการจัดการประกวดดาว-เดือน และการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77354 Share

ก.พ.
15

กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 2562

20190214smo

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเป็นประธานในการเปิดหีบเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75166 Share

ธ.ค.
27

เปิดรับสมัครทีมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Vote-SAMOSCI

Share

ก.พ.
25

กิจกรรมทบทวนแผนการพัฒนาส่วนงานสโมสรนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560

20180225sci_25

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมทบทวนแผนการพัฒนาส่วนงานสโมสรนักศึกษา เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 และวางแนวทางการพัฒนากิจกรรมที่ดำเนินการโดยผู้นำนักศึกษา โดยจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง ST1308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61370 Share

ก.พ.
20

กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561

20180220vote_22

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60339 Share

ส.ค.
21

พิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci20140821_66

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2557 และมอบโล่เกียรติคุณแก่นักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นโดย สโมสรนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และเคารพต่อผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะฯ และเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยที่มีความกตัญญูต่อครูอาจารย์ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23158 Share

มิ.ย.
10

ภาพกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบตัวเป็นศิษย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

banner_s10-06-56_3

ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญ และมอบตัวเป็นศิษย์ ซึ่งจัดโดย สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษารู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และแสดงออกถึงความเคารพครูอาจารย์ โดยจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 15.30 – 18.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น) ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5486 Share