Tag Archive: หนองเสือ

ม.ค.
30

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

20180130sci_84

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวิทยากรจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้ความรู้แก่ชุมชนในหัวข้อ “การทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์” วิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้ในหัวข้อ “การทำตลาดออนไลน์ด้วย Line@Marketing” วิทยากรจากภาควิชาเคมี ให้ความรู้และจัดทำในหัวข้อ “การทำสบู่เหลวผสมสารสกัดจากข้าวไรเบอร์รี่” และวิทยากรจากสาขาวิชาชีววิทยา ให้ความรู้ในหัวข้อ “การแปรรูปสารสกัดชีวภาพฟางข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน “ธัญThan” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59130 Share

ม.ค.
26

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

20180126sci_115

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.สุกาญจน์ รันตนเลิศนุสรณ์ และนางสาวอภิลักษณา คชรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายชุมชนบึงบา และชุมชนใกล้เคียง ในการนี้ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/58789 Share

เม.ย.
26

สาขาวิชาชีววิทยา บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” ณ ตำบลบึงกาสาม

20170425bio_06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” โดยมี ดร.อารณี โชติโก และดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 มทร.ธัญบุรี ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49213 …

Continue reading »