Tag Archive: หมั่นโถว

ต.ค.
11

ปฏิบัติการยีสต์ การทำหมั่นโถว

20181011bio_13

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ปฏิบัติการยีสต์ และทำหมั่นโถว เสมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70643 Share

ก.พ.
16

การเรียนรู้การปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารจากยิสต์

20180216Bio_24

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 ได้เรียนรู้การปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารจากยิสต์ (หมั่นโถว) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาชีววิทยาของยีสต์ สอนโดย ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข ร่วมกับ ดร.อารณี โชติโก และอาจารย์จากฟิลิปปินส์ 2 ท่าน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิชาชีววิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61324 Share