Tag Archive: หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ก.ค.
18

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20190718Math_38

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.กอบกุล ปราบประชา ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว ผศ.ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู ดร.อัมริสา จันทนะศิริ ดร.ชนธิชา เศตะพราหมณ์ และ ดร.รสริน เจิมไธสง มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81582 Share

มิ.ย.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

20190627Physics_30

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที ดร.ปรีดา พัชรมณีปกรณ์ ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว และ ดร.รสริน เจิมไธสง มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79856 Share