Tag Archive: หัวหน้าภาควิชาเคมี

พ.ค.
09

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง การรับสมัครผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี

20180509chem

เพื่อให้การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๔๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๙ จึงประกาศรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมควรตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ๑. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ๓. มีประสบการณ์ในการสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ตามกำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ Share