Tag Archive: หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

ม.ค.
10

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนในผักออร์แกนิก

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ สาขาวิชาชีววิทยา นักวิจัยและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ต้นทุนในการปลูกผักสลัดที่ปลูกแบบไร้ดิน มีต้นทุนในการผลิตสูงประมาณ 4,700 บาทต่อครั้ง เพื่อเป็นการลดต้นทุนการปลูกผักสลัด จึงได้คิดค้นงานวิจัยจุลินทรีย์นาโนขึ้นมา โดยการนำจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่คัดแยกได้จากธรรมชาติ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลาย กลุ่มจุลินทรีย์ชักนำการเติบโต กลุ่มจุลินทรีย์เร่งการย่อยสลายฟอสฟอรัสโพแทสเซียม กลุ่มจุลินทรีย์ควบคุมโรค และกลุ่มจุลินทรีย์ปรับปรุงดิน นำมาผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีคีเลต เทคโนโลยีเอ็นแคปซูล ทำให้ได้นวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน ภายใต้เครื่องหมายการค้า THAN ที่ได้รับมาตรฐานไอเอฟโอเอเอ็มจากการทดลองโดยการนำหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนที่ได้มาใช้ร่วมกับสารอาหารหลักรองและเสริมอินทรีย์ กับผักสลัด เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ครอส ฟิโนเร่ แบบที่ไร้ดินและใช้ดิน …

Continue reading »

ธ.ค.
06

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) ระยะที่ 2

20181206sci_84

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ (บึงบา) ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมครั้งที่ 1 วิธีการพัฒนาการปลูกผักสลัดออร์แกนิกส์โดยใช้สารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการระดับสถาบัน ในพื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิสานท์ แสวงหา นายกองค์การส่วนบริหารตำบลบึงบาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ สวนเราเกษตรอินทรีย์ หมู่ 8 ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72253 Share

ม.ค.
26

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

20180126sci_115

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.สุกาญจน์ รันตนเลิศนุสรณ์ และนางสาวอภิลักษณา คชรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายชุมชนบึงบา และชุมชนใกล้เคียง ในการนี้ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/58789 Share

เม.ย.
22

ประเทศมาเลเซียแลกเปลี่ยนหารือกับศูนย์ COE

20170421nano_03

คณะรัฐบาล ประเทศมาเลเซีย แลกเปลี่ยนหารือ และสั่งซื้อนวัตกรรมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนของ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี เพื่อนำหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนพัฒนาการปลูกปาล์มของประเทศมาเลเซีย ในการเพิ่มผลผลิต 26ทะลายต่อต้นต่อปี ปรับสภาพดิน ลดสารปนเปื้อน ลดต้นทุน ค่าปุ๋ย และที่สำคัญเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มได้ตลอดทั้งปี เฉลี่ย 30-36 ตันต่อไร่ต่อปี รายได้ 2,160,000 บาทต่อไร่ปี ได้ผลผลิตเร็วขึ้น ตั้งแต่อายุปาล์ม 1.6ปี เป็นต้นไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48852 Share