Tag Archive: หุ่นประดิษฐ์

พ.ย.
16

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์

20171116sci

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นายณัฐพล ผลเจริญพงศ์ และนางสาวนิภาพร พริกบางเข็มทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัยเรื่องการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สถานสอนการนวดแผนไทย และสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ Share