Tag Archive: ห้องปฏิบัติการ

พ.ค.
14

โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

20190514sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด “โครงการห้องปฏิบัติการเฉพาะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตามวิชาชีพที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยสู่ห้องปฏิบัติการตามระบบ ESPReL โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และทีมงาน มาบรรยายในห้วข้อ “นโยบายและการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ” และ รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “การสำรวจสถานภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPReL Checklist มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2667-2558) ในการนี้ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ …

Continue reading »

พ.ย.
28

อบรมความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น

20181128sci_14

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการขั้นต้น ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71848 Share

ธ.ค.
19

หอการค้าจังหวัดปทุมธานีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

2013December19-1

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสังคม กับ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี และในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ นายวรชัย ชูชัยศรี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และบุคลากร ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ภาพการเยี่ยมชมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17680 Share