Tag Archive: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

มิ.ย.
20

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20190619bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78477 Share

ก.พ.
11

โครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560

20180211coopsci_62

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพบูลย์ ขุนอินทร์ นายสมชาย แสงใสแก้ว นางสาวสมใจ โต๊ะทอง และนายกฤช เสนามนตรี วิทยากรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้ความรู้เกี่ยวกับ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร และมาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นในสถานประกอบการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การนำเสนอผลงาน ประกวดผลงาน และการจัดทำรูปเล่มรายงานสหกิจศึกษา” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมศิลปกรรมนิเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59983 Share

เม.ย.
20

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

20170419stem_118

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ โดยมีการบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการเรียนรู้แบบ STEAM กับการบูรณาการด้านศิลปะ” โดย คุณพลากร ธนะชัย รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และมีการบรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”โดย อาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้อง ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48296 Share

ก.ค.
06

ขอเชิญเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Science and Technology Fair 2016)

13537585_1027668943935457_572815804063037151_n

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 (National Science and Technology Fair 2016) ระหว่างวันที่ 18 -28 สิงหาคม 2559  เปิดให้บริการระว่างเวลา 9.00 – 19.00 น. (เข้าชมฟรี) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 2-8) เมืองทองธานี Share