Tag Archive: องค์ความรู้

มี.ค.
28

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

20180328sci_22

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี คุณธนากร พละชัย ที่ปรึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้ัองถิ่น” และอาจารย์ประภาส ทองรัก หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรปฏิบัติการหัวข้อ “แนวทางการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียนต้อนแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63271 Share

ก.พ.
27

กิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

20180227sci_05

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมถอดบทเรียน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : ตามรอยวิถีเกษตรชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษาจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากดำเนินการกิจกรรมเสร็จสิ้น หรือ After Review Action โดยนักศึกษาได้นำเสนอแนวทางที่จะต่อยอดและถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ยังเป็นส่งเสริมการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61428 Share