Tag Archive: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส.ค.
03

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 “จิตอาสาบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน”

20180830CEERD_11

  Professor Dr. Thierry Lefevre ประธานมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Center for Energy Environment Resources Development Foundation: CEERD) พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินการโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้บันทึกข้อตกลงด้านวิชาการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ โครงการฯ อยู่ในการดำเนินงานระยะที่ 2 ชื่อโครงการ “จิตอาสาบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน” เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมขยายผลสู่ชุมชน (โรงเรียน/สถานสงเคราะห์และชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย) กิจกรรมในงานได้แก่ พิธีมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น นิทรรศการ Show & Share การดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้และการติดตามผล และการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “ลดขยะ ลดโลกร้อน” โดยจัดขึ้นในวันที่ …

Continue reading »