Tag Archive: อบรม

เม.ย.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

20190403EdPEx

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะที่ ๒ ในระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม Smart Classroom สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75867   Share

เม.ย.
02

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

20190401sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยเชิงรุก กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการนำผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้อง ST-1 308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75898 Share

มี.ค.
20

อบรมการใช้เครื่อง real time PCR จากบริษัท กิฟไทย จำกัด

20190320bio_05

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ทางบริษัท กิฟไทย จำกัด ได้เข้ามานำเสนอเครื่อง real time PCR แบบขนาดพกพา และได้แสดงการใช้งานของเครื่อง โดยการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา เข้าร่วมฟังการบรรยาย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75602 Share

ม.ค.
26

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

20190126stat

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST1901 และ ST1906 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74599 Share

ม.ค.
08

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิคสำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

20190108coopsci_04

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิคสำหรับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นิกร เทพทอง อาจารย์ประจำคณะศิลปศาตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72931 Share

พ.ย.
19

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

20181119sci_21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70929 Share

พ.ค.
01

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

20180501sci_25

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64498 Share

มี.ค.
23

โครงการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง HPLC และ GC

20180323Bio_05

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง HPLC และ GC ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคุณประภาส เทียนประทีบ จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62828 Share

มี.ค.
03

อบรมการทดสอบซอฟต์แวร์ด้วย ROBOT FRAMEWORK

20180303ROBOTFRAMEWORK_25

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนโรบอทเฟรมเวิร์ค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของบริษัท Aware ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ โดย อาจารย์งเทพ บุญมี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเปิดโครงการและมอบของที่ระลึก เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST 1809 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61913 Share

เม.ย.
24

โครงการอบรมเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย”

20170424stat_03

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย” ให้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ โดยมีอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST-1 912 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48936 Share

Older posts «