Tag Archive: อบรม

พ.ค.
01

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

20180501sci_25

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64498 Share

มี.ค.
23

โครงการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง HPLC และ GC

20180323Bio_05

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นสูง HPLC และ GC ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยมีคุณประภาส เทียนประทีบ จากบริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62828 Share

มี.ค.
03

อบรมการทดสอบซอฟต์แวร์ด้วย ROBOT FRAMEWORK

20180303ROBOTFRAMEWORK_25

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบซอฟต์แวร์แบบอัตโนมัติบนโรบอทเฟรมเวิร์ค เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ การใช้เครื่องมือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของบริษัท Aware ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ โดย อาจารย์งเทพ บุญมี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเปิดโครงการและมอบของที่ระลึก เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ห้อง ST 1809 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61913 Share

เม.ย.
24

โครงการอบรมเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย”

20170424stat_03

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง “สถิติและการใช้โปรแกรมสำหรับการวิจัย” ให้กับคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ โดยมีอาจารย์อิศราภรณ์ เทียมศร เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ST-1 912 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48936 Share

ก.ย.
21

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

20150918sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา (http://www.oreg.rmutt.ac.th) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมีและสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บรรยาย ภาพการอบรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31231 Share

ก.ย.
21

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

20150917

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา(http://www.oreg.rmutt.ac.th) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 17กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บรรยาย ภาพการอบรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31209 Share

ก.ย.
24

อบรมวิธีการใช้งานของครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ Smart Classroom

sci20140924_58

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมวิธีการใช้งานของครุภัณฑ์โครงการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบ Smart Classroom ให้แก่อาจารย์ในคณะ โดยมีบริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดูเทค จำกัด เป็นผู้มาอบรมให้ในครั้งนี้ วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง SC1308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24198 Share

ส.ค.
04

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci20140801_02

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟรี ซึ่งอบรมเกี่ยวกับ Grammar การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2557 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (ตึกสีเขียว 13 ชั้น) ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22968 Share

ส.ค.
01

ภาควิชาเคมีอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง ให้แก่ชุมชน ต. คลองสี่

30072014chem_06

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ได้ไปเป็นวิทยากร ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยได้ไปอบรมให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือทิ้งไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง และได้มีการสาธิตทำ – ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ – ผลิตน้ำหมักฮอร์โมนสำหรับไม้ดอกไม้ประดับ – ผลิตน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง ให้กับชุมชนหมู่ที่ 1-16 ต. คลองสี่ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี. และคณะครู นักเรียน โรงเรียนสว่างภพ ต. คลองสี่ อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2557  ณ โรงเรียนสว่างภพ ต. คลองสี่ ภาพการอบรมเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22662 Share

ก.ค.
29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

bio20140727_13

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22599 Share

Older posts «

» Newer posts