Tag Archive: อบรม

ก.ค.
25

โครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

20140724_21

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิภพ อุดร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22516 Share

» Newer posts